Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

ZEWAHO s.r.o.

IČ: 17939054

DIČ: CZ17939054

se sídlem: Morseova 1126/5, Skvrňany, 301 00 Plzeň

zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 43274

kontaktní údaje:

e-mail: info@zewaho.cz

telefon: 602203559

web: www.zewaho.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.zewaho.cz/shop (dále jen „internetový obchod“).

3. Přístup a používání webových stránek www.zewaho.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

6. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je zákazník právnickou osobou nebo osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající se zákazníkem jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Zákazník provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu zákazníka.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo zprávou na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8.  Prodávající má právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným. Prodávající musí zákazníka o této situaci neprodleně informovat. V případě, že zákazník již provedl úhradu části nebo celé ceny zboží a prodávající není schopen zajistit dodání objednaného zboží, prodávající musí neprodleně vrátit přijatou částku odpovídající ceně nedodaného zboží zákazníkovi a případných nákladů na dopravu.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkem na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodě může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace.

2, Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 2302461725/2010 vedený u Fio banka, a.s., před dodáním zboží. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude zákazníkovi odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího. Při bezhotovostní platbě převodem na účet bude zákazníkovi nejprve vystavena proforma faktury na celou cenu zboží, která bude zaslána elektronicky mailem. Proforma faktury bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu na který má být celková cena za zboží uhrazena. Po uhrazení celé ceny zboží na účet prodávajícího vystaví konečnou fakturu a začíná běžet dodací lhůta,
  • v hotovosti (na dobírku), tj. zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce. Vybere-li si kupující platbu dobírkou, uhradí kupní cenu přepravci při převzetí zboží. V případě, že byla uhrazena zálohová platba, uhradí zákazník v hotovosti přepravci rozdíl celkové ceny za dodané zboží ponížený o zaplacenou zálohu, 
  • hotově při osobním převzetí v sídle prodejce. Vybere-li si zákazník osobní vyzvednutí zboží v sídle prodejce, může kupní cenu uhradit v hotovosti při převzetí. V případě, že byla uhrazena zálohová platba, uhradí zákazník v hotovosti přepravci rozdíl celkové ceny za dodané zboží ponížený o zaplacenou zálohu. 

2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena (případně její doplatek, pokud byla stanovena záloha) splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat. Pokud není uvedeno jinak (např. v rámci slevových kupónů).

6. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi uhrazení přiměřené zálohy. Zálohy se týkají především zboží, které je dodáváno v úpravě podle přání zákazníka a požadovaná záloha může činit maximálně 20% z ceny zboží. Zálohová faktura bude vystavena elektronicky a zaslána zákazníkovi e-mailem (zpravidla s potvrzením objednávky a kupní smlouvou), bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu, na který má být záloha za objednané zboží uhrazena. Po uhrazení celé zálohy na účet prodávajícího začíná běžet dodací lhůta. Částka uhrazené zálohy bude zákazníkovi při předání zboží odečtena z celkové ceny za zboží a bude mu předána konečná faktura.

7. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu zákazníka. Vystavená faktura slouží zároveň i jako dodací list. Zákazník může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny, pokud není dohodnuto jinak.

8. Zboží je zákazníkovi dodáno:

  • na adresu určenou zákazníkem v objednávce, nebo
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce zákazníka a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

13.  Termín dodání zboží je závislý na tom, jedná-li se o skladovou položku nebo o zboží na zakázku. Po přijetí každé objednávky je kupujícímu potvrzen termín dodání zboží.

14. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

15. Zákazník je povinen bezprostředně, nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat i obsah zásilky, zda zcela odpovídá objednávce. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení se splněním této povinnosti zákazníka bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv povrchového poškození.

16. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo využití volného času podnikatele, které bylo sjednáno v určitém termínu.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky. Před navrácením zboží je nutné o tomto prodávajícího informovat a dohodnout formu navrácení zboží. Zájemce musí zároveň doložit, že zboží bylo zakoupeno v e shopu www.zewaho.cz/shop.

5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle zákazník na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí takového odstoupení.

6. Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit zákazník prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Zboží musí vrátit zákazník kompletní. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným zákazníkem.

12. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

13. Za odstoupení od smlouvy či reklamaci zboží se nepovažuje bezdůvodné nepřevzetí zboží od dopravce. V tomto případě má prodávající právo na zákazníkovi nárokovat škodu, a to náklady na dopravu, ale i balné a další, které není v ceně dopravy započítáno a které prodávající zajišťuje na vlastní náklady.

VII. Práva z vadného plnění

1. Případné reklamace jsou vyřizovány v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při uplatňování reklamace je zákazník povinen prokázat, že dané zboží zakoupil v našem e-shopu: www.zewaho.cz/shop a reklamované zboží dodat prodávajícímu společně s popisem reklamované vady – viz reklamační formulář.

2. Reklamace jsou vyřizovány osobně u prodejce po předchozím smluvení schůzky, nebo prostřednictvím přepravce, kdy je reklamované zboží zasláno společně s popisem závady a doložením data nákupu, případným záručním listem prodávajícímu, který ji vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. O vyřízení reklamace prodávající zákazníka vyrozumí textovou formou.

3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se nejedná o zboží k přímé spotřebě (medové plástve). Za vadné plnění se nepovažuje krystalizace medu (včetně všech medových produktů), která je jeho přirozenou vlastností a známkou kvality. Za vadné plnění se také nepovažuje zešednutí vosku, tzv. voskový květ na voskových produktech, neboť toto je rovněž přirozenou vlastností vosku. V případě špatného skladování nebo porušení obalu, nebo mechanického poškození  tento bod pozbývá platnosti.

4.  Zákazník je oprávněn zboží reklamovat za vady, které se u zboží vyskytly v průběhu 24 měsíců. Tato lhůta se nepoužije u zboží, které má uvedenou minimální dobu trvanlivost. U tohoto zboží se rozumí konec reklamační lhůty uvedené na etiketě zboží (minimální doba trvanlivosti). U použitého zboží se reklamační lhůta zkracuje na 12 měsíců. Prodávající se zavazuje k prodeji zboží s minimální dobou trvanlivosti 6 měsíců, vyjma medových pláství, které nejsou určeny ke skladování  a jsou určeny k přímé spotřebě.

5.  Při převzetí zboží, které bylo zjevně poškozené v průběhu dopravy (např. rozbití sklenice) je zákazník k řádné reklamaci povinen učinit fotodokumentaci a tuto neprodleně zaslat prodávajícímu (maximálně do  druhého pracovního dne od převzetí). Bez řádné fotodokumentace (resp. věcného důkazu o rozbití zásilky) v přepravovaném obalu, si je zákazník vědom, že reklamace nemusí být vyřízena v jeho prospěch. Prodávající fotodokumentaci potřebuje k reklamaci u smluvního přepravce. Bez této fotodokumentace prodávající nemůže uplatnit reklamaci, a to bez svého zavinění.

6. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze či v rozporu k účelu použití, nesprávnou údržbou zboží, nesprávným skladováním zboží, vniknutím cizích látek do zboží či mechanickým poškozením.

7. Prodávající vyřizuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dodání reklamovaného zboží nebo uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující  (§ 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada včas odstraněna, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Zákazník doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které zákazník při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud zákazník nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o zákazníkovi nebude prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na tomto odkazu …………………………………..

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.

2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící inter

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna netový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

PŘÍLOHA č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy - PDF, DOCX

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)